5 రూపాయలకు ఏమిరాదు కానీ మా చంద్రన్న కడుపు నిండా అన్నం పెడుతున్నాడు | #Annacanteen | #cbnANNA CANTEEN Gets A Super Response From People For It's Food !పేదల ఆకలి తీరుస్తున్న అన్న క్యాంటీన్లు Three idlis/ three pooris or upma/pongal (250 grams) would be supplied as tiffin at Rs. 5. Four hundred grams of rice, 100 grams of curry, 120 grams of dal or sambar and 75 grams of curds would be supplied as lunch. Breakfast would be available from 7.30 a.m. to 10 a.m. Lunch would be available from 12.30 p.m. to 3 p.m., while dinner would be available from 7.30 p.m. to 9 p.m. One special rice item would be supplied on all working days. Sunday would be a holiday. Chief Minister N. Chandrababu Naidu would inaugurate the canteen at Vidyadharapuram in the city. Later, he would address a public meeting and also interact with the beneficiaries, he said.

Post a Comment

0 Comments