ఇలాంటి నాయకుడు ఉంటే మా లాంటి పేదవాళ్లు కడుపు నిండా భోజనం చేస్తారు | CBN ARMYఇలాంటి నాయకుడు ఉంటే మా లాంటి పేదవాళ్లు కడుపు నిండా భోజనం చేస్తారు | CBN ARMY

Post a Comment

0 Comments