రాయలసీమకు అపరభగిరధుడై కృష్ణా నీరు తీసుకొచ్చిన చంద్రబాబు..|| jai CBNరాయలసీమకు అపరభగిరధుడై కృష్ణా నీరు తీసుకొచ్చిన చంద్రబాబు..|  Jai CBN
In this video showing rayalsema farmer felling happy  with Krishna water
Watch More Videos And Latest Updates Of News&Politics 
Follow CBN ARMY Chittoor YouTube Channel

For more information: www.cbnarmy.com

Download CBN ARMY Telugu APP
Google Play Store Link: https://goo.gl/81tpAm
App Store: https://goo.gl/hNSnDw

CBN ARMY on Social Media:

YouTube  ➜ https://goo.gl/7Rgcwb
Google   ➜https://plus.google.com/+CBNARMY
Facebook ➜ https://www.facebook.com/TDP. Chittoor.Official/
Twitter  ➜ https://twitter.com/ Chittoor 
Tumblr  ➜ https://cbnarmy.tumblr.com/
Reddit   ➜ https://www.reddit.com/user/CBNARMY
Our Blog  ➜ https://www.cbnarmy.tk/

Thank you for Watching. CBN ARMY  Chittoor  News Channel is the best Telugu news channel and a 24/7 LIVE news channel and dedicated to giving live reports, exclusive interviews, breaking news, For More Updates Like Share and Subscribe to our Channel.

Like  *   Share  *  Subscribe

Post a Comment

0 Comments